Masterat

Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități

SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI

Durata: 4 semestre (2 ani de studiu)

 

Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi este conceput ca un program de studii multidisciplinare, consacrat unei arii de cercetare care se bucură de un interes legitim la ora actuală. În zonele de influenţă islamică au înflorit, au evoluat şi s-au afirmat nenumărate populaţii şi civilizaţii, arabofone, turcofone, persanofone etc., care au întreţinut, de-a lungul timpului, relaţii politice, istorice, comerciale şi culturale multiple. Aceste relaţii s-au soldat cu influenţe reciproce consistente şi au condus la apariţia unui spaţiu de referinţă comun care, dincolo de diversitatea sa lingvistică, socială, culturală, se remarcă prin trăsături şi repere specifice.

 

Masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi se adresează tuturor celor interesaţi de studiile de areal; cursanţii vor dobândi competenţe indispensabile exercitării unor profesiuni care solicită un grad superior de calificare, precum cele de profesor, cercetător, traducător, jurnalist, diplomat etc. Cunoştinţele asimilate în cadrul masteratului le vor permite, pe de altă parte, absolvenţilor să abordeze teze de doctorat cu subiecte legate de disciplinele studiate sau conexe acestora. Programe cu conţinut şi obiective similare funcţionează atât la universităţi din Europa occidentală, cât şi la universităţi americane, în contextul sporirii interesului pentru islam şi pentru cultura sa specifică. Participanţii la program vor beneficia de cursuri de civilizaţie, antropologie culturală şi religioasă, limbă (arabă, persană, turcă, la alegere), precum şi de ateliere cu caracter aplicativ, care îşi propun să contribuie la formarea unor abilităţi de înţelegere şi comunicare indispensabile pentru accesul la civilizaţiile studiate.

  

Pentru informații suplimentare:

Prof. dr. habil. George Grigore

E-mail: gmgrigore@yahoo.com , gheorghe.grigore@lls.unibuc.ro

Prof. dr. Luminiţa Munteanu

E-mail: luminita.munteanu@lls.unibuc.ro

Studii Est-Asiatice

Masteratul de Studii Est Asiatice

Condiţii de admitere

 

Masteratul de Studii Est Asiatice este un masterat cu profil filologic care, conform procesului Bologna, este conceput ca un program de studii aprofundate pentru absolvenţii specializărilor de limbă şi literatură chineză/coreeană/japoneză, de la Universitatea din Bucureşti sau ale altor universităţi din ţară, dar şi pentru persoane interesate de zona culturală a Asiei de Est, care cunosc una dintre cele trei limbi ale programului. Programul necesită cunoaşterea uneia dintre limbile chineză/coreeană/japoneză, cel puţin la nivelul B1, din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.

Încadrarea acestui program în domeniul filologie conferă masteratului nostru un puternic caracter interdisciplinar, în care studiul textului este abordat din perspective diverse, cum ar fi cel al istoriei şi criticii literare, al lingvisticii, istoriei, filosofiei sau al antropologiei, etc.

Admiterea la Masteratul de Studii Est Asiatice constă în două probe:

 1. un interviu de verificare a cunoştinţelor de limba şi cultura chineză/coreeană/japoneză (una dintre aceste limbi, la alegerea candidatului), pe baza materialelor indicate;
 2. prezentarea unui proiect de cercetare, care trebuie depus şi în formă imprimată în dosarul de concurs.

Ambele probe vor avea loc în cadrul aceleiaşi întâlniri.

 

Interviul de limbă şi cultură chineză/coreeană/japoneză

Această probă constă în verificarea cunoştinţelor de limbă şi cultură chineză/coreeană/japoneză ale candidaţilor, pe baza materialelor indicate. Nivelul minim necesar este B1 (utilizator independent).

Candidaţii îşi pot alege oricare dintre cele trei limbi propuse, pentru a susţine această probă.

Proba va avea la baza un set de texte pe teme culturale, anunţat şi pus la dispoziţia candidaților, accesibil aici: chineză, coreeană, japoneză

Candidatul va trebui să răspundă în limba aleasă la 3-4 întrebări puse pe baza textelor date.

Se punctează următoarele:

 1. înţelegerea întrebării
 2. adecvarea răspunsului
 3. corectitudinea gramaticală
 4. corectitudinea pronunţiei

Proba orala de limbă se notează cu note de la 1 la 10.

 

Susţinerea proiectului de cercetare

Proiectul de cercetare trebuie sa aibă în vedere încadrarea programului în domeniul filologiei sau al studiilor culturale. Nu sunt acceptate proiecte care nu aparțin acestor domenii.

Proiectul se depune la dosar, in momentul înscrierii, așa încât comisia de examinare să aibă timpul necesar să îl citească înainte de examen.

Principalele direcţii de cercetare acceptate sunt:

 1. lingvistică/socio-lingvistică/istoria limbii/analiză de discurs
 2. literatură
 3. limbă şi cultură
 4. istorie intelectuală şi istoria ideilor
 5. religie şi filosofie
 6. probleme de identitate/memorie/imagine
 7. cultură populară/cultură urbană/studii de film
 8. studii de traductologie

Proiectul trebuie să aibă 4-6 pagini, Times New Roman, 1.5 rânduri. El va fi elaborat în limba română, cu diacritice.

Se vor puncta:

 1. definirea clară şi pertinentă a temei de cercetare
 2. delimitarea cadrului teoretic şi a metodologiei de cercetare
 3. logica şi pertinenţa argumentaţiei
 4. coerenţa proiectului
 5. modul de exprimare
 6. bibliografia

Bibliografia trebuie să conţină cel puţin 5 titluri (minimum 2 cărţi) relevante pentru proiect. Aceste 5 titluri trebuie să fie bibliografie critică şi nu trebuie să includă instrumentele de lucru precum dicţionare, enciclopedii, glosare, etc., sau texte de baza (de exemplu, romane) care vor fi menţionate (dacă este cazul), pe lângă cele cinci titluri obligatorii. Comisia îşi rezervă dreptul de a pune întrebări pe baza bibliografiei indicate de candidat.

Bibliografia poate să fie în limba română, chineză/coreeană/japoneză sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu poate fi exclusiv într-o singură limbă.

Proiectul va fi susţinut oral, în limba română, de către candidat, în faţa comisei de admitere.

Proiectul va fi notat cu note de la 1 la 10.